Integritetspolicy


(Denna integritetspolicy har uppdaterats 31.10.2022.)

Metos Storkök AB och dess anställda är engagerade i att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi följer tillämplig lagstiftning och god praxis för databehandling vid hantering av uppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi hur Metos hanterar den registrerades personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål de används i olika situationer.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:
Namn: Metos Storkök AB
ORG-nummer: 556158-9523
Adress: Box 8057, 141 08 Kungens Kurva
Telefon: 08-775 8585
E-post: metos.sweden@metos.se

Härnäst beskriver vi insamling och behandling av personuppgifter baserat på personens relation till Metos.

 

Kunder


Källor till personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter direkt från individer som representerar våra nuvarande eller potentiella kunder eller andra intressentgrupper. Personuppgifter samlas in från avtal, interaktioner, feedback, registrerings- och användaruppgifter i webbtjänster eller andra händelser som är relaterade till hanteringen av kundrelationen.

Insamlade personuppgifter
Vi samlar in och behandlar till exempel följande personuppgifter
 •     namn
 •     befattning
 •     företag
 •     adress
 •     telefonnummer
 •     e-postadress
 •     språk
 •     beställningshistorik och faktureringsinformation
 •     information om deltagande i evenemang
 •     användarnamn och lösenord för tjänster
 •     inspelningar av kundtjänstsamtal
  

 Syftet med behandlingen
Syftet med att samla in personuppgifter är att underlätta Metos verksamhet och funktioner i olika situationer samt att förbättra samarbetet mellan parterna. Sådana situationer är till exempel

 •     fullgörande av försäljningsavtal
 •     erbjudande av tjänster, produkter eller kundsupport
 •     hantering av fakturor och betalningar
 •     kund- och marknadsföringskommunikation
 •     hantering av kundrelationen
 •     organisering och hantering av utbildningar och evenemang
 •     respons- och nöjdhetsenkäter
  

Rättslig grund
Vi behandlar personuppgifter endast då det finns en giltig rättslig grund för det. En sådan rättslig grund finns då vi utför marknadsföring och försäljning, hantering av kundrelationen eller kundkommunikation. När vi arbetar med vår kund i ett avtalsförhållande, är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter att fullgöra avtalet.

 

Webbplatsbesökare


Källor till personuppgifter
Generellt sett kan du besöka våra webbplatser utan att lämna dina personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter från besökare på våra webbplatser med hjälp av cookies, från uppgifter på kontaktformulär eller från dem som har registrerat sig i tjänsterna.

Insamlade personuppgifter
Med hjälp av cookies på webbplatserna får vi tillgång till besökarens IP-adress, typ av webbläsare och besökskälla. Dessutom samlar vi in uppgifter om de sidor som besöks och om aktiviteter i samband med marknadsföringsmeddelanden. Om du inte vill att vi ska få tillgång till dessa uppgifter med hjälp av cookies, kan du välja att blockera användningen av cookies eller ändra inställningarna genom att klicka på ikonen för cookies nere till vänster på vår webbplats.
Från uppgifter som fylls i på webbformulär samlar vi in inmatade personuppgifter, till exempel namn, företagstelefonnummer och e-postadress.

Syftet med behandlingen
Syftet med behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatserna är att säkerställa och optimera användningen av webbplatsen, att utveckla kvaliteten på våra tjänster, att marknadsföra våra produkter och tjänster samt att leverera beställningar. Dessutom kan vi utveckla innehållet på våra webbsidor utifrån användarnas intressen.

Rättslig grund
Vi behandlar personuppgifter endast då det finns en giltig rättslig grund för det. Att säkra och optimera vår webbplats samt att utveckla och marknadsföra tjänsterna är våra berättigade intressen. Med den registrerades samtycke kan vi använda kontaktuppgifterna för att skicka marknadsföringsmeddelanden.

 

Leverantörer och underleverantörer


Personuppgiftskällor
Vi samlar in personuppgifter direkt från våra leverantörer och underleverantörer inom ramen för olika leverantörs- och underleverantörsavtal.

Insamlade personuppgifter
Vi samlar in och behandlar till exempel följande personuppgifter
 •     namn
 •     befattning
 •     uppgifter om kvalifikationer och utbildningar
 •     företag
 •     telefonnummer
 •     e-postadress
 •     språk
 •     fakturerings- och avtalsinformation
Syftet med behandlingen
Syftet med insamling av personuppgifter är att underlätta Metos inköp och hantering av partnerskap. Sådana situationer inkluderar till exempel
 •     inköp av produkter och tjänster
 •     hantering av fakturering och betalningar
 •     hantering av partnerskap
 •     verifiering av nödvändiga kvalifikationer
Rättslig grund
Vi behandlar personuppgifter endast då det finns en giltig rättslig grund för det. En sådan rättslig grund finns när vi ingår avtal om inköp av tjänster eller produkter, använder underleverantörer i uppgifter som kräver kvalifikationer och hanterar betalningstrafik.

 

Arbetssökande

Integritetspolicyn för rekrytering finns på Metos webbplats under sidorna för arbetssökning eller i denna integritetspolicy för Rekryteringssystemet

 

Personuppgiftsbiträden och överföring utanför Metos

På Metos behandlas personuppgifter endast av personer som är berättigade till det utifrån sina uppgifter. Vi använder tjänsteleverantörer till exempel vid hantering av betalningar och fakturor samt vid tillhandahållande av webbtjänster. I dessa fall sker behandlingen av personuppgifter enligt Metos anvisningar för syften som fastställs av Metos.
Om personuppgifter på grund av tekniska eller praktiska krav behandlas utanför EU, säkerställer Metos att det finns en rättslig grund för sådan överföring.
Metos kan vara tvungen att lämna ut personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel myndigheter, när Metos har en lagstadgad skyldighet att göra det.

 

Lagringstid för personuppgifter

Uppgifterna lagras endast så länge och i den utsträckning som krävs för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in. Lagringstiden varierar beroende på ändamålet för behandlingen och typen av personuppgifter. Uppgifterna som sparats i registret raderas eller anonymiseras när det inte längre finns en laglig grund för lagring.

 

Skydd av registret

Registrets dataskydd, uppgifternas konfidentialitet och laglighet säkerställs genom adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder. Registrets informationssystem skyddas av lämpliga tekniska åtgärder inklusive regelbundna säkerhets- och miljöuppdateringar, krypterade anslutningar till miljön och en säker webbmiljö. Endast de personer som har fastställts och som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att behandla uppgifterna. Uppgifterna kan behandlas enligt rollspecifika uppdrag endast av anställda som har fått utbildning och instruktioner för ändamålet.

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur de behandlas. Den registrerade kan begära en kopia av sådana uppgifter genom att kontakta den e-postadress som anges i den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter.
Om det förekommer brister, fel eller föråldrad information i personuppgifterna, har den registrerade rätt att begära att uppgifterna korrigeras eller kompletteras.
Den registrerade har rätt att begära att personuppgifterna raderas. Vi raderar personuppgifterna om vi inte har en rättslig förpliktelse eller annat tvingande skäl att lagra uppgifterna. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, kan detta samtycke när som helst återkallas.
Den registrerade kan begära begränsning av eller göra invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter. I sådana fall bedömer vi de lagstadgade grunderna för behandlingen av personuppgifter.
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade inte har varit i överensstämmelse med dataskyddsbestämmelserna.

 

Ändring av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan ändras när det i vår affärsverksamhet eller i dataskyddskraven sker ändringar som förutsätter det. Den aktuella integritetspolicyn finns alltid på den här webbplatsen. Vi rekommenderar att du tar del av den här integritetspolicyn och regelbundet kontrollerar eventuella ändringar i den.