Hållbarhet är vår gemensamma angelägenhet

Hållbarhet är något vi alla har ett gemensamt ansvar för. Det är en central del av vår affärsstrategi där vi erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet som är hållbara genom hela sin livscykel. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet för att skapa en mer hållbar framtid. Genom att kontinuerligt anpassa våra tjänster och processer strävar vi efter att minimera vår och våra kunders miljöpåverkan. Vi värnar också om att skapa en arbetsgemenskap som präglas av jämställdhet och likvärdighet för alla involverade parter. För att säkerställa att våra värderingar – hållbarhet, kvalitet och kundfokus – delas av våra leverantörer och samarbetspartners arbetar vi aktivt med att öka vår kunskap om deras hållbarhetsarbete. 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det kommer till hållbarhet och hållbar utveckling. Nedan har vi samlat några av de områden som påverkar oss och som vi påverkar i vår omgivning. Genom att vara dynamiska och anpassningsbara strävar vi efter att kunna reagera på framtida förändringar i miljön. 

Miljöansvar

Vi har åtagit oss att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vårt miljöledningssystem har varit kontinuerligt certifierat i över 20 år. I enlighet med dess krav har vi identifierat och utvärderat miljöaspekter, satt upp mål och genomfört miljöprogram. Ett exempel är att vi har lyckats minska energiförbrukningen på vår anläggning i Kervo med över en fjärdedel samtidigt som vår omsättning har ökat med över 40 procent. 

På företagsnivå är de främsta miljöaspekterna för oss koldoixidutsläpp, energiförbrukning och avfallshantering. Utifrån dessa aspekter har vi formulerat våra miljömål: att minska utsläppen från trafiken och energiförbrukningen samt att förbättra avfallssorteringen. Samtidigt strävar vi efter att även utveckla andra miljöaspekter, som hanteringen av avfall och minskningen av matsvinn. 


 

Avfallssortering 

Genom vår produktion, användning av utrustning och förpackningsmaterial genererar vi avfall, men vi strävar ständigt efter att minska mängden avfall genom effektiva återvinningsmetoder. I vår fabrik i Finland vi samarbetar med Rinki för att återvinna förpackningsavfall och med SELT för att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. På detta sätt säkerställer vi att våra produkter och förpackningsmaterial återvinns på bästa sätt i enlighet med lagstiftningen och vid slutet av deras livscykel. År 2022 lyckades vi återanvända nästan 100 procent av vårt avfall, där cirka 62 procent användes som material och 38 procent som energi.

 

Matsvinn

Varje år slängs eller förstörs runt 1,6 miljarder ton mat i världen. Det är drygt en tredjedel av all mat som produceras och motsvarar cirka 50 ton mat i sekunden. Våra lösningar möjliggör självkontroll och övervakning av matsvinnet i köken samt tydliggör det för både personal och gäster. Genom detta kan vi tillsammans bidra till att minska onödigt matsvinn och därigenom främja en mer hållbar värld. 

 

Företagets klimatavtryck

Vi beräknar klimatavtrycket av vår verksamhet enligt Greenhouse Gas-protokollet (GHG). 

För Scope 1 & 2 har våra utsläpp minskat med totalt 15 procent under en femårig uppföljningsperiod och var 1 040,3 ton koldioxid år 2022. Sedan början av 2023 har vi övergått till uteslutande fossilfri energi. Tack vare detta förväntas våra utsläpp inom Scope 1 & 2 minska till mindre än hälften av den nuvarande nivån. 

Scope 3-utsläppen fastställs och beräknas för närvarande. Den största källan till utsläpp är energiförbrukningen i den utrustning vi levererar till våra kunder. Detta påverkar vi bäst genom att erbjuda energieffektiva lösningar och tjänster till våra kunder. När det gäller andra Scope 3-utsläpp får vi information från våra leverantörer, inklusive transporter och avfallshantering. Dessutom bedömer vi utsläpp från affärs- och arbetsresor och samarbetar med våra leverantörer för att minska dessa utsläpp. 

Den årliga tillväxten av skogsmarken vi äger binder en betydande mängd koldioxid som överstiger våra nuvarande utsläpp inom Scope 1 och 2 med stor marginal. Dock betraktas inte detta som utsläppskompensering eftersom det inte innebär en utvidgning av skogsområdet, utan snarare att den befintliga skogen växer. 

 

Produkternas klimatavtryck 

Vi har utfört beräkningar av utsläppen som genereras under tillverkningen och användningen av olika modeller av diskmaskiner. Vanligtvis utgör utsläppen under tillverkningsfasen mindre än en procent av de totala utsläppen över hela livscykeln för utrustningen. Vi planerar att från och med detta år även börja beräkna klimatavtrycket för andra produktfamiljer. 

FN:s mål för hållbar utveckling – Miljö

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: 
Utveckling av hållbar industri, främjande av innovationer och förbättrad infrastruktur för att stödja hållbara mål. 
Fokus på att skapa hållbarare utrustning, öka energieffektiviteten och minska vattenanvändningen. 

12. Hållbar konsumtion och produktion: 
Främjande av hållbar konsumtion och produktion genom att hantera materialresurser på ett ansvarsfullt sätt och öka återvinningen. 
Åtgärder för att minska avfallsmängden och främja återanvändning och återvinning. 

13. Bekämpa klimatförändringarna: 
Åtgärder för att bekämpa klimatförändringar genom att främja användningen av fossilfri energi och öka återvinningen. 
Implementering av kompensationsåtgärder för att minska de negativa effekterna av utsläpp och främja en mer balanserad koldioxidnivå i atmosfären. 

Social hållbarhet 

Jämställdhet, likvärdighet och mångfald är viktiga värderingar i vårt företag. De här värderingarna framhålls ännu mer i och med att vår bransch är mansdominerad. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet. Därför har vi en arbetsgrupp för jämställdhet, likvärdighet och mångfald och i den deltar anställda från många olika avdelningar och olika arbetsuppgifter. Arbetsgruppen har i uppgift att se över vår nuvarande situation och bedöma vad vi kan göra för att förbättra situationen. Arbetsgruppen gör upp planer och föreslår åtgärder för att vi ska utvecklas i den riktning vi vill – mot en mer jämställd, likvärdig och mångfaldig arbetsplats. Vi använder oss också av den anonyma Whistleblow-anmälningskanalen. Med hjälp av den kan vi säkerställa att vi handlar enligt våra etiska principer och vi kan kontinuerligt utveckla vår verksamhet och ingripa i missförhållanden. 

Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt i en mer ansvarsfull riktning. Våra anställda besvarar en årlig personalenkät som genomförs, produceras och analyseras av Eezy Flow. Med hjälp av resultaten av enkäten kan vi utveckla vår arbetsmiljö i en bättre riktning. En god upplevelse för arbetstagare och sommararbetare uppstår genom omfattande introduktion i arbetet, meningsfulla arbetsuppgifter, en god atmosfär på arbetsplatsen, att hjälpa varandra, gott ledarskap och att alla är en del av arbetsgemenskapen – precis de saker vi alla önskar av vår arbetsplats.

Branschen för professionell köksutrustning utvecklas i snabb takt och det behövs allt fler kunniga arbetstagare. Därför uppmuntrar vi också våra anställda att ständigt utvecklas. Vi erbjuder våra anställda kurser och utbildningar för att deras sakkunskap ska växa i takt med branschen och för att de ska kunna betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Utbildningarna för de anställda gäller många områden, till exempel att lära sig om nya produkter och grund- och fortsättningskurser om el- och kylkunskap. Dessutom erbjuder vi våra kunder utrustningsträning via vår träningstjänst. Genom flexibilitet och specialarrangemang försöker vi också göra det möjligt för de anställda att studera vidare vid sidan av arbetet. 

Det är mycket viktigt för oss att säkerställa en god trivsel och trygghet i arbetet. Vårt mål är nämligen en hälsosam, säker och trygg arbetsmiljö, en välfungerande arbetsgemenskap och att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Verksamheten som upprätthåller arbetsförmågan syftar till att upprätthålla de anställdas arbets- och funktionsförmåga och att främja den i samarbete med linjeledningen och arbetarskyddspersonalen. Vi erbjuder våra anställda en omfattande företagshälsovård och en säker och trygg arbetsmiljö. För att se till arbetssäkerheten har vi ansvarspersoner för kallt arbete och gas- och elarbeten. Det är också viktigt för oss att ta hand om att våra anställda orkar och mår bra psykiskt. Vi lyssnar på de anställda och är flexibla i olika livsskeden. Dessutom erbjuder företaget olika avgiftsfria hobbyklubbar. Att delta i dem är ett utmärkt sätt att koppla av och röra på sig utanför arbetstiden. 

FN:s mål för hållbar utveckling – Sociala

3. God hälsa och välbefinnande:
tjänster kring arbetshälsa och arbetssäkerhet, hobbyklubbar, rekreationsdagar

5. Jämställdhet:
en arbetsgrupp för jämställdhet, likvärdighet och mångfald

10. Minskad ojämlikhet:
en arbetsgrupp för jämställdhet, likvärdighet och mångfald

Ekonomisk hållbarhet

Vi är ett ISO 9001- och ISO 14001-certifierat företag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Estland. Enligt certifieringskraven har vi åtagit oss att förstå och planera för en så bra verksamhetsmiljö som möjligt. Vi bedömer både prestanda och miljöaspekter som ligger till grund för våra mål och miljö- och åtgärdsprogram. Vår certifiering har varit kontinuerlig under 20 år och förnyas vart tredje år genom uppföljande revisioner. 

Vi är involverade i planering och tillverkning av utrustning och möbler för professionella kök, samt försäljning och marknadsföring av lösningar och tillhandahållande av stödjande tjänster för kunder både lokalt och genom internationella försäljningskanaler samt inom fartygssektorn. 

När det gäller riskhantering bedömer vi risker specifika för varje land där vi verkar. Vi avstår exempelvis från att agera på marknader där riskerna för korruption och andra problem är höga. Vi undviker även marknader där det politiska systemet hindrar den fria marknaden från att fungera. 

Vi upprätthåller nära relationer med våra leverantörer, många av vilka vi har samarbetat med under lång tid och vårt partnerskap bygger på gemensamma värderingar. Vi lägger stor vikt vid hållbarhet och kvalitet, och därför genomför vi noggranna granskningar av våra leverantörer innan vi ingår i ett samarbete. Efter detta upprätthåller vi en kontinuerlig kommunikation med våra leverantörer och utför rigorös kvalitetskontroll. Dessutom genomför vi en omfattande undersökning om hållbarhet med en bred skala av frågor inom olika hållbarhetsområden. 

FN:s mål för hållbar utveckling – Ekonomiska

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: 
Vi står emot barnarbete och säkerställer efterlevnad av lagar, både internt och hos våra leverantörer och kunder. 

16. Fredliga och inkluderande samhällen: 
Vi tar aktivt ställning mot korruption och avstår från att verka på marknader där risk för korruption har identifierats. Detta inkluderar privata restauranger i Lettland och Litauen. 

Utveckla din hållbarhet med vår hjälp 

I enlighet med våra hållbarhetsvärderingar strävar vi efter att tillverka produkter och erbjuda tjänster som beaktar hela livscykeln, så att våra kunder kan stärka sina egna hållbarhetsinitiativ. I vår utvecklingsprocess fokuserar vi på att hantera den utbredda arbetskraftsbristen i branschen samt beakta ergonomi, smidighet, hållbarhet och kvalitet. Livscykeltjänster för oss innebär att vi stödjer våra kunder från produktplanering till slutlig återvinning. Med vår expertis kan du göra ditt kök mer hållbart och framtidssäkert.  

Ta reda på mer om våra tjänster på vår webbplats under sektionen "Tjänster".