REGISTERRAPPORT

Registerrapport enligt personuppgiftslagens (523/1999) 10 §.

 

Registerhållare och registrets namn

Metos Oy AB (FO-nummer: 0108466-4) Ahjonkaarre, 04220 Kervo.
Metos Oy Ab:s (i fortsättningen ”Metos”), kundregister.

 

Ansvarig för registerangelägenheter

Juha Björklund, telefon +358 204 39 13.

 


Registrets syfte

Registrets syfte är att upprätthålla Metos' kundregister. I registret samlas uppgifter om affärsverksamheten emellan kunden och Metos och om kontakter i anslutning till den. Registret kan också kombineras med data från övriga tillgängliga register. För nätbesökens del kan registret kompletteras med uppgifter lämnade av kunden själv. Alla personliga data bearbetas inom de gränser personuppgiftslagen tillåter och förutsätter. Information kan kombineras statistiskt och användas till utveckling av verksamheten. Registrets uppgifter kan användas för utskick av Metos' marknadsföringsmaterial såsom kundtidningar, nyhetsbrev, inbjudningar och produktbroschyrer. Kunden har rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för ovannämnda syften.

 

Information om registrets innehåll

Personregistret innehåller följande information:
• Företag eller offentligt samfund personen representerar
• Personens förnamn, släktnamn och arbetsuppgift/benämning
• E-postadress
• Postadress
• Telefonnummer
• Data angående anbudsbegäran och/eller beställning
• Övriga av kunden lämnade uppgifter som är relevanta för kundvård

 


Skydd och placering av registret samt överlåtelse av data ur det

Registret finns på Metos' skyddade server och tillgång till registret förutsätter användarrättigheter till Metos' interna nät. Registret överlämnas inte till utomstående. En registerrapport i enlighet med personuppgiftslagen kan beställas från adressen Metos Oy Ab, Ahjonkaarre, FI-04220 Kervo. Kunden kan begära in uppgifter om sig själv för påseende och kräva korrigering av dem.